ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Cliënt: de eigenaar en/of de aanbieder van de Patiënt in wiens opdracht Fysio4paws de (Behandelings)overeenkomst uitvoert.

Debiteur: degene op wiens naam de factuur van dierenkliniek Westergouwe is gesteld.

Dierenfysiotherapeut: degene die op grond van (thans) de Wet Dieren tot de uitoefening van de dierfysiotherapie is toegelaten en is ingeschreven in het daartoe bestemde register en die in opdracht van de Cliënt dierfysiotherapeutische (be)handelingen verricht en/of, in het kader daarvan overige dierfysiotherapeutische adviezen geeft en diensten verricht.

(Behandelings)overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen Fysio4paws en de Cliënt tot het verrichten van dierfysiotherapeutische behandelingen en/of het geven van adviezen en/of het verrichten van (dierfysiotherapeutische) keuringen.

Patiënt: het door de Cliënt ter behandeling aangeboden dier, de dieren of de groepen van dieren en/of het dier, de dieren of groepen van dieren waarover en/of ten behoeve waarvan overige dierfysiotherapeutische adviezen worden gegeven en dierfysiotherapeutische diensten worden verricht.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en (Behandelings)overeenkomsten, waaronder (Behandelings)overeenkomsten, tussen Fysio4paws en de Cliënt waarbij Fysio4paws diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook levert aan de Cliënt, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Eventuele door de Cliënt gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door Fysio4paws uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien Fysio4paws uitdrukkelijk en schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming (Behandelings)overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Fysio4paws tot het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij door Fysio4paws schriftelijk anders is aangegeven.

3.2 De tussen Fysio4paws en de Cliënt te sluiten (Behandelings)overeenkomst komt eerst rechtsgeldig tot stand vanaf het moment dat de (Behandelings)overeenkomst door Fysio4paws schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer Fysio4paws met de uitvoering van de (Behandelings)overeenkomst is begonnen.

3.3 Indien een aanbod tot het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve (Behandelings)overeenkomst leidt, is Fysio4paws te allen tijde gerechtigd om alle kosten die Fysio4paws heeft moeten maken om de aanbieding aan de Cliënt te doen, in rekening te brengen.

 

3.4 Fysio4paws heeft het recht om het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst, ten aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden Patiënt, te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, tenzij Fysio4paws op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt wel te behandelen.

Artikel 4: Inhoud (Behandelings)overeenkomst

4.1 De tussen Fysio4paws en de Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst is geen resultaatsverbintenis maar een inspanningsverbintenis van Fysio4paws tot het leveren van een dierfysiotherapeutische behandeling en/of advies.

4.2 Fysio4paws voert de in het vorige lid bedoelde werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht

4.3 Fysio4paws mag bij het uitvoeren van de (Behandelings)overeenkomst gebruik maken van derden.

Artikel 5: [Tussentijdse] beëindiging (Behandelings)overeenkomst

5.1 De (Behandelings)overeenkomst eindigt door:

  • opzegging door de Cliënt, waarbij de Cliënt door Fysio4paws zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de Patiënt. Indien beëindiging geschiedt tegen het advies van de Dierenfysiotherapeut in, zal de Cliënt erop worden gewezen dat de voortijdige beëindiging zal geschieden op risico van de Cliënt. Op verzoek van Fysio4paws zal de Cliënt dit schriftelijke verklaren;
  • het overlijden van de Patiënt;
  • opzegging door Fysio4paws, indien Fysio4paws van mening is dat van haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de dierfysiotherapeutische behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat.
  • opzegging door Fysio4paws indien Fysio4paws van mening is dat het vertrouwen tussen Fysio4paws en de Cliënt op ernstige wijze is verstoord.

5.2 Indien Fysio4paws de (Behandelings)overeenkomst opzegt, zal Fysio4paws, alvorens hiertoe over te gaan, de Cliënt hierover informeren en deze beslissing gemotiveerd toelichten, tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

5.3 In het geval waarin een (Behandelings)overeenkomst voortijdig wordt beëindigd, zullen de gemaakte kosten en de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de Cliënt in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden, dit naar beoordeling van Fysio4paws.

Artikel 6: Tarieven, honoraria en betaling

6.1 Fysio4paws stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast. Deze kunnen te allen tijde door Fysio4paws gewijzigd worden, volgens haar eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Op de nota wordt de berekende BTW vermeld.

6.2 Betaling van de nota van Fysio4paws kan contant of giraal geschieden, direct na de verrichting, tenzij anders is overeengekomen.

 

6.3 Fysio4paws heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van haar werkzaamheden van de Cliënt een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door Fysio4paws is ontvangen, tenzij Fysio4paws op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt direct te behandelen.

6.4 Voor niet-contante betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum in welk geval administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden.

6.5 Indien meerdere nota’s openstaan, worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot voldoening van de oudste nota.

6.6 Bij niet-tijdige betaling is de Debiteur direct [en van rechtswege] in verzuim door het enkele verloop van de betalingstermijn en is de Debiteur de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom of het restant van de openstaande vordering.

6.7 De Debiteur is niet gerechtigd enige (betalings)verplichting aan Fysio4paws op te schorten, noch is de Debiteur gerechtigd verrekening, uit welken hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door Fysio4paws in rekening zijn en/of worden gebracht.

6.8 Indien de Debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de Debiteur, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten.

6.9 Fysio4paws heeft het recht om, indien de Cliënt de Patiënt na voltooiing van de dierfysiotherapeutische behandeling niet of niet tijdig bij de behandellocatie ophaalt, alle daarmee gepaard gaande extra kosten bij de Cliënt in rekening te brengen.

6.10 Betalingen van de Debiteur strekken eerst tot voldoening van de verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschenen rente en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande factuur, (Behandelings)overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.5 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 7: Klachten

7.1 De Cliënt is verplicht om de door Fysio4paws te verrichten prestatie onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden.

7.2 Indien Fysio4paws het door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren (hierna: “NVFD”) vastgestelde Klachtenreglement NVFD hanteert, dan kan de Cliënt daarvan gebruik maken. Indien op de website van Fysio4paws niet is vermeld dat zij het Klachtenreglement NVFD hanteert, dan is het Klachtenreglement NVFD in beginsel niet van toepassing. Op eerste verzoek van de Cliënt zal Fysio4paws kenbaar maken of zij toch het Klachtenreglement NVFD hanteert c.q. wenst te hanteren dan wel dat Fysio4paws van een ander klachtenreglement gebruik maakt.

7.3 Onverminderd het bepaalde in het eventueel van toepassing zijnde Klachtenreglement NVFD, dient de Cliënt klachten over de verrichte diensten binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan de Cliënt kenbaar zijn geworden, aan Fysio4paws (bij voorkeur schriftelijk) te berichten. Bij overschrijding van deze termijn van 30 dagen vervalt elke aanspraak jegens Fysio4paws ter zake enig gebrek en/of enige onvolkomenheid.

 

7.4 Indien Fysio4paws een klacht van een Cliënt over een verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft Fysio4paws te allen tijde het recht om:

  1. indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of;
  2. het door de Cliënt verschuldigde bedrag te crediteren; zulks ter keuze van Fysio4paws.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Algemeen

8.1 Indien Fysio4paws op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn jegens de Cliënt dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Fysio4paws wordt uitgekeerd. Indien de verzekering geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de Cliënt voor de betreffende (be)handeling heeft voldaan.

8.2 Aansprakelijkheid voor indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.

8.3 De uitvoering van de (Behandelings)overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Cliënt. Derden kunnen aan deze (Behandelings)overeenkomst en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

8.4 Buiten de in dit artikel genoemde gevallen, is iedere aansprakelijkheid uitgesloten.

8.5 De Cliënt vrijwaart Fysio4paws voor alle aanspraken van derden die het gevolg mochten zijn, direct of indirect, van de uitvoering van de (Behandelings)overeenkomst.

8.6 Het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst en/of het verrichten van dierfysiotherapeutische (be)handelingen en/of het in het kader daarvan leveren en/of  geven van dierfysiotherapeutische adviezen en diensten, laat geheel onverlet de risicoaansprakelijkheid van de Cliënt en/of derden voor door het dier aangerichte schade in de zin van artikel 6:179 BW.

Artikel 9: Eigendom en gegevens

9.1 Fysio4paws heeft te allen tijde via Dierenkliniek Westergouwe inzage in- de afschriften, bescheiden en andere informatiedragers zoals röntgenfoto’s, die betrekking hebben op de Patiënt en de uitvoering van de (Behandelings)overeenkomst.

9.2 Voor de uitvoering van de (Behandelings)overeenkomst maakt Fysio4paws gebruik van de (persoons)gegevens die de Cliënt aan Dierenkliniek Werstergouwe verstrekt. Bij de verwerking van de persoonsgegevens van de Cliënt conformeert Fysio4paws zich aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Artikel 10: Bijzondere bepalingen

Betreding locatie werkzaamheden

10.1 Indien de behandeling van de Patiënt daartoe aanleiding geeft, heeft Fysio4paws het recht om aan eenieder, zo nodig ook aan de Cliënt, de toegang tot de behandellocatie te ontzeggen en/of andere aanwijzingen te geven die zij noodzakelijk acht voor de behandeling. De Cliënt is gehouden hieraan gehoor te geven.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1 Op de (Behandelings)overeenkomst en alle (Behandelings)overeenkomsten die daaruit voort mochten vloeien tussen Fysio4paws en de Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 De Rechtbank in het arrondissement waar Fysio4paws is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen, onverminderd de bevoegdheid van Fysio4paws een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.

 

Algemene Voorwaarden Fysio4paws